Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)

‘’PSİKOLOJİK DANIŞMAN İREM KAYIR’’ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(KVKK) ; Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Kişisel verilerinizin Psikolojik Danışman İrem Kayır tarafından ne şekilde işlendiğine ilişkin bilgiler aşağıda başlıklar altında sunulmuştur.

a) Veri Sorumlusu Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca; veri sorumlusu olarak “Yenimahalle Mah. Atatürk 3.kısım bulvarı. No:37/2 Atakum /Samsun” adresinde bulunan “Psikolojik Danışman İrem Kayır” tarafından aşağıda belirtilen kapsamda işlenecektir.

Veri Sorumlusu sıfatıyla Psikolojik Danışman İrem Kayır’a vermiş olduğunuz kişisel verilerinizin (Kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, meslek bilgileri, eğitim bilgileri, sağlık bilgileri) aşağıda açıklanan şart ve sınırlara bağlı kalınarak kaydedilebileceğini, saklanabileceğini, güncellenebileceğini, mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere açıklanabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebileceğini belirtmek isteriz.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği,

Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimizin ve Şirketimizle ilişki içerisinde olan kişilerin hukuki güvenliğinin temini; Şirketimizin faaliyetinin gereği olarak , stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, gerektiğinde ve talep edildiğinde yargı kurumlarına ve yetkili kurumlara iletilmek amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

c)İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği;

Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimizin çalışanları için insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini; Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; danışanlarımız için faaliyetimizin gereği olarak işlenecek ve kanunen yetkili kamu kurumlarına 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından, hizmet veya şikayet bildirimleri , ilgili formlarla faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında iş bu Aydınlatma Metni’nin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

d) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi tarafımıza iletmeniz halinde Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

KVKK 11.maddesi uyarınca kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin hakları;

· Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
· Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
· Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
· Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
· 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
· Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

KVK Kanunu’nun 13/1 maddesi gereğince yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi, “yazılı” veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulunun belirlediği ya da belirleyeceği diğer yöntemlerle Şirketimize iletmeniz gerekmektedir.

KVK Kanunu’nun 11’inci maddesi kapsamında Şirketimize yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte talebinizi, KVK Kanunu’nun 11’inci maddesinde belirtilen haklardan hangisinin kullanımına ilişkin olduğunu da belirterek, yazılı olarak “Yenimahalle Mah. Atatürk 3.kısım bulvarı. No:37/2 Atakum /Samsun” adresine ıslak imzalı bir nüshasının elden veya noter aracılığı ile iletebilirsiniz.

“Aydınlatma metnini okudum ve anladım” (Lütfen aşağıdaki boşluğa kendiniz bu metni yazarak imzalayınız.)
………………………………………………………………………………………………………

AD-SOYAD

İMZA

TelefonWhatsappRandevu AlYol Tarifi